Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Reklamačný poriadok realitnej kancelárie MAX PROFI REALITY

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný a prijatý v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien, obchodnou spoločnosťou MAX Profi, s.r.o., so sídlom Rakovo 158, Rakovo 038 42, IČO: 45 400 318, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Odd.: Sro, Vl. č.: 52423/L, v zastúpení: Slávkou Borošovou, konateľkou a MAX Profi reality, s.r.o., so sídlom Rakovo 158, Rakovo 038 42, IČO: 47 134 691, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Odd.: Sro, Vl. č.: 58883/L, v zastúpení: Slávkou Borošovou, konateľkou.

Adresa realitnej kancelárie MAX PROFI REALITYprevádzky pre uplatnenie reklamácií:

Priehradka 20 -  budova UNITES, 036 01  Martin - Jahodníky (ďalej len „predávajúci/poskytovateľ služieb“),
e-mail: borosova@maxprofi.sk
Osoba poverená vybavovaním reklamácií: Slávka Borošová

I.
Všeobecné ustanovenia

1. Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií, postup pri uplatňovaní a riešení reklamácií služieb a spôsob vykonania nápravy. Reklamačný poriadok ďalej upravuje vzájomné práva a povinnosti predávajúceho/poskytovateľa služieb a klienta v rámci reklamačného konania. Každý klient (ďalej len „spotrebiteľ“) má právo uplatniť u predávajúceho/poskytovateľa služieb reklamáciu poskytnutej služby.

2. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a práv spotrebiteľov určených zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien ako aj Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

3. Účelom reklamačného poriadku je informovať spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady služieb vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní nápravy. Ďalej informuje spotrebiteľa o jeho právach podľa ustanovení § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien, o právach a povinnostiach spotrebiteľa súvisiacich s uplatnením a vybavením reklamácie podľa ustanovenia § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a o možnosti alternatívneho riešenia sporov.

4. Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku spotrebiteľa na preverenie správnosti, kvality alebo rozsahu poskytovanej služby a/alebo uplatnenie zodpovednosti za vady služieb predávajúceho/poskytovateľa služieb. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť spotrebiteľa, ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností tretej osoby, podnet spotrebiteľa na zlepšenie služieb predávajúceho/poskytovateľa služieb alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť predávajúceho/poskytovateľa služieb.

II.
Podmienky a spôsob uplatnenia reklamácie

1. Spotrebiteľ je oprávnený reklamovať kvalitu poskytovanej služby.

2. Spotrebiteľ je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vady poskytovanej služby bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil.

3. Spotrebiteľ je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vady poskytovanej služby písomne (e-mailom alebo poštou na kontaktné údaje uvedené vyššie), prípadne osobne v sídle predávajúceho/poskytovateľa služieb na adrese Rakovo 158, Rakovo 038 42. K reklamácii je spotrebiteľ povinný predložiť doklad o poskytnutí služby, resp. dokumenty a dôkazy, ktoré preukazujú tvrdenia spotrebiteľa (zmluvu, faktúru, príjmový pokladničný blok a pod.).

4. Predávajúci/poskytovateľ služieb spíše so spotrebiteľom o každej reklamácii, ktorá je u neho uplatnená, reklamačný protokol, ktorý sa vyhotoví dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane spotrebiteľ, originál sa založí v sídle predávajúceho/poskytovateľa služieb. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií. 

III.
Vybavenie reklamácie

1. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu je predávajúci/poskytovateľ služieb povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach zo zodpovednosti za vady v zmysle ustanovení § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a článku IV. tohto Reklamačného poriadku. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv uplatňuje, je predávajúci/poskytovateľ služieb povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.  

2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, a to poskytnutím náhradnej, bezvadnej služby, v odôvodnených prípadoch, ak poskytnutie bezvadnej služby nie je možné ihneď, možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.

3. Predávajúci/poskytovateľ služieb je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.

4. Ak spotrebiteľ reklamáciu služby uplatnil počas prvých 12 mesiacov od poskytnutia služby, môže predávajúci/poskytovateľ služieb vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci/poskytovateľ služieb je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

5. Ak spotrebiteľ reklamáciu služby uplatnil po 12 mesiacoch od poskytnutia služby a predávajúci/poskytovateľ služieb ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, na koho sa môže spotrebiteľ obrátiť ohľadom odborného posúdenia poskytnutej služby. Ak sa spotrebiteľ obráti na určenú osobu ohľadom odborného posúdenia poskytnutej služby, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci/poskytovateľ služieb bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho/poskytovateľa služieb za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci/poskytovateľ služieb je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

6. Predávajúci/poskytovateľ služieb je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci/poskytovateľ služieb je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

7. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

8. Reklamáciu môže predávajúci/poskytovateľ služieb uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.

9. Spotrebiteľ je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie, najmä podať informácie týkajúce sa reklamovanej služby.

10. Predávajúci/poskytovateľ služieb je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

IV.
Spôsoby vybavenia reklamácie

1. Ak má poskytnutá služba vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci/poskytovateľ služieb je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci/poskytovateľ služieb.

2. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu služby za inú, ak tým predávajúcemu/poskytovateľovi služieb nevzniknú neprimerané náklady, vzhľadom na cenu služby alebo závažnosť vady.

3. Predávajúci/poskytovateľ služieb môže vždy namiesto odstránenia vady poskytnúť spotrebiteľovi nanovo bezvadnú službu, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne užívať ako služba bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu služby alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

5. Práva uvedené v bode 4. tohto článku má spotrebiteľ aj v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád službu riadne užívať.

6. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny služby.

7. Predávajúci/poskytovateľ služieb vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:

a) odstránením vady poskytnutej služby,
b) výmenou služby za inú službu,
c) zaplatením primeranej zľavy z ceny poskytovanej služby,
d) odôvodneným zamietnutím neoprávnenej reklamácie.

V.
Poučenie o alternatívnom riešení sporov

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho/poskytovateľa služieb (napr. e-mailom na adresu: borosova@maxprofi.sk) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci/poskytovateľ služieb vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci/poskytovateľ služieb porušil jeho práva.

2. Ak predávajúci/poskytovateľ služieb odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších zmien.

3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese: ars@soi.sk, adr@soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedení v on-line zozname subjektov:

http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov

4. Klient („spotrebiteľ“) predávajúceho/poskytovateľa služieb môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na adrese:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

5. Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:

a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b) presné označenie Realitnej kancelárie (ďalej len „RK“),
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na RK so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s RK bol bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších zmien.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf

VI.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 23.03.2022.

2. Tento reklamačný poriadok v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúci reklamačný poriadok.

3. Poskytnuté osobné údaje budú spracované v súlade s Nariadením GDPR a osobné údaje budú poskytované alebo sprístupňované iba v súlade so Nariadením GDPR prijímateľom, tretím stranám.


V Rakove, dňa 23.03.2022