Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov
Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len
„Nariadenie GDPR“) a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č.18/2018“), poskytujeme informácie o spracúvaní osobných
údajov našich klientov, ku ktorému dochádza v súvislosti so sprostredkovaním predaja, prenájmu
a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť). 
Účelom tohto dokumentu je poskytnúť Vám ako dotknutej osobe, o ktorej spoločnosť
MAX Profi, s.r.o., Rakovo 158, 038 42 Rakovo, IČO: 45 400 318 spracúva osobné údaje,
potrebné informácie v zmysle vyššie citovaného Nariadenia GDPR a zákona č.18/2018, a to najmä:

 •  údaje o nás ako prevádzateľovi vrátane kontaktu
 • informácie o rozsahu údajov, ktoré o Vás spracúvame
 • okruh účelov, na ktoré Vaše osobné údaje môžeme využívať a právne základy ich spracúvania
 • zoznam alebo okruh príjemcov a sprostredkovateľov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté
 • informácie o Vašich právach a spôsobe, akým ich môžete uplatniť

Prevádzkovateľ                                                                                                                                                                                                                                                                MAX Profi, s.r.o.
Rakovo 158
038 42 Rakovo
IČO: 45 400 318
Slávka Borošová
0910 988 442
slavkaborosova@gmail.com

spracúva v rámci obchodných vzťahov osobné údaje svojich klientov za účelom sprostredkovania
predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností.

Spoločnosť MAX Profi, s.r.o. (ako prevádzkovateľ) rešpektuje Vaše právo na súkromie. Riadne
spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré poskytujete našej realitnej kancelárii, je pre nás veľmi
dôležité. Preto kladieme veľkú váhu na ich ochranu. Týmto Vás preto chceme ubezpečiť, že sme
prijali všetky potrebné opatrenia na zachovanie ochrany a bezpečnosti údajov, ktoré nám
poskytujete. Sú to predovšetkým tieto opatrenia:

 • prijímame všetky potrebné opatrenia na zachovanie utajenia a bezpečnosti Vašich osobných údajov
 • prístup k Vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti
 • Vaše osobné údaje sú prípadne ďalej poskytované len v zmysle platných právnych predpisov
 • všetci oprávnení zamestnanci našej spoločnosti, ktorí majú prístup k Vašim osobnýmúdajom, musia dodržiavať zásady ochrany osobných údajov
 • Vaše osobné údaje sa spracovávajú len na účely, na ktoré ste ich poskytli
 • pri spracúvaní osobných údajov neprebieha automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknuté osoby
Dotknutými osobami v zmysle Nariadenia GDPR resp. zákona č.18/2018 sú:
1. fyzické osoby, pre ktoré naša spoločnosť vykonáva sprostredkovanie predaja,
prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
2. fyzické osoby, ktoré prejavia záujem o uzatvorenie sprostredkovanej zmluvy, teda o
kúpu, predaj alebo prenájom nehnuteľností od osôb, ktoré zastupuje naša spoločnosť ako
realitná kancelária
3. fyzické osoby, ktoré navštívia internetovú stránku prevádzkovateľa

Rozsah  získavaných údajov
Osobné údaje sú získavané a spracúvané v rozsahu:
meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, e-mailová adresa,
telefónne číslo, údaje o bankovom účte
Účel spracúvania osobných údajov
Spracúvanie uvedených osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy o sprostredkovaní
predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností, na účely vzájomnej komunikácie a na plnenie povinností a
uplatňovanie práv zo zmluvného vzťahu. Podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu je realitná
kancelária povinná identifikovať Vás na základe Vášho rodného čísla (ak by Vám rodné číslo
nebolo pridelené, tak Vás identifikuje na základe dátumu narodenia), adresy trvalého pobytu alebo
iného pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísla preukazu totožnosti. V zmysle uvedeného zákona na
základe hodnotenia rizík je realitná kancelária oprávnená požadovať ďalšie osobné údaje, napríklad
telefónne číslo, adresu pre doručovanie elektronickej pošty, údaje o zamestnaní a zamestnávateľovi
a údaje o bankovom účte za účelom plnenia zmluvného vzťahu, ktorého jednou zmluvnou stranou
je dotknutá osoba.  Ak by ste sa však rozhodli neposkytnúť nám Vaše telefónne číslo alebo e-
mailovú adresu, nebráni to vzniku zmluvného vzťahu ani poskytovaniu realitných služieb, avšak
naša vzájomná komunikácia nebude taká efektívna ako keby ste nám ich poskytli.
Poskytnutie osobných údajov nie je Vašou povinnosťou, ale v prípade, že ich našej spoločnosti
neposkytnete, zmluvný vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou nemôže vzniknúť, keďže sú
nevyhnutnou náležitosťou zmlúv uzatváraných medzi Vami a našou spoločnosťou v zmysle zák. č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov. V dôsledku tejto skutočnosti nie je totiž možné uzatvorenie
a plnenie zmluvy, resp. poskytnutie služieb realitnej kancelárie.
Pri prevádzkovaní profilu na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, Youtube) je našim záujmom
zvyšovanie povedomia o prevádzkovateľovi v online prostredí a komunikácia so zákazníkmi.
Osobné údaje, ktoré uverejníte na našich stránkach sociálnych sietí ako napríklad komentáre, lajky,
videá, obrázky atď. sa uverejnia prostredníctvom platformy sociálnej siete. Osobné údaje následne
nespracúvame na iný účel.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie
proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. Námietky môžete zaslať e-mailom na
kontaktnú adresu prevádzkovateľa:  slavkaborosova@gmail.com
Prevádzkovatelia sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné
ustanovenia k ochrane osobných údajov.

Na prenos údajov a využívanie vašich údajov zo strany
prevádzkovateľov sociálnych sietí nemáme žiadny vplyv Odporúčame Vám oboznámiť sa s
podmienkami ochrany súkromia poskytovateľa platformy sociálnej siete:
Facebook
https://www.facebook.com/policy.php ;
Instagram
https://help.instagram.com/519522125107875;
YouTube
https://www.youtube.com/intl/ALL_sk/howyoutubeworks/user-settings/privacy/


V určitých spracovateľských operáciách vystupujeme s prevádzkovateľmi sociálnych sietí ako
spoloční prevádzkovatelia v zmysle čl. 26 bod 4 GDPR.


 Právny základ spracúvania osobných údajov
1. osobné údaje fyzických osôb, pre ktoré spoločnosť vykonáva sprostredkovanie
predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) – spracúvanie týchto osobných
údajov sa vykonáva podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – spracúvanie je
nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo aby sa na
základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy
2. výslovný súhlas fyzických osôb – spracúvanie osobných údajov sa vykonáva podľa
čl.6 ods.1 písm. a) Nariadenia GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním
svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

 Kategórie príjemcov osobných údajov
osoby konajúce na základe poverenia prevádzkovateľa, osoba poverená vedením
účtovníctva, právny zástupca, audítor, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon
kontroly a dozoru

Všetky Vaše osobné údaje budú ukladané v našich interných systémoch a budú nami ďalej
poskytované rôznym spolupracujúcim subjektom (sprostredkovateľom), ktorými sú najmä
záujemcovia o predaj, kúpu alebo prenájom nehnuteľností, audítori, právni poradcovia, notári,
znalci a odhadcovia hodnoty nehnuteľností, daňoví a účtovní sprostredkovatelia, banky, poisťovne,
osoby vykonávajúce reklamnú a marketingovú činnosť pre prevádzkovateľa, za účelom inzercie a
to v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre výkon ich práce alebo práv.  Takéto osoby zároveň
vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným informáciám budú mať v rozsahu a za podmienok
dojednaných v písomnej zmluve, ktorú s nimi uzatvorí naša spoločnosť  alebo všeobecne
záväznými právnymi predpismi povinnosť zachovávať o takýchto informáciách mlčanlivosť.
V prípade, že naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje aj na základe súhlasu, máte právo
kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv                                                                                               na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Udelený
súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený, t.j. písomne.

Spoločnosť MAX Profi, s.r.o. nevykonáva prenos Vašich osobných údajov do žiadnej tretej krajiny.

Doba uchovávania osobných údajov
Spoločnosť MAX Profi, s.r.o. v rámci zásady minimalizácie uchovávania osobných údajov, bude
Vaše osobné údaje uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie vymedzených účelov spracovania
osobných údajov, najviac však po dobu trvania príslušnej zmluvy, resp. vysporiadania vzájomných
záväzkov z nej vyplývajúcich. Po ukončení zmluvnej spolupráce bude naša spoločnosť uchovávať
len osobné údaje a dokumenty potrebné na plnenie zákonných povinností (napr. podľa zákona č.
395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach je lehota na uchovávanie registratúrnych záznamov 5
rokov). Faktúry, ako aj ďalšie daňové a účtovné doklady, uchovávame v súlade s príslušnými
právnymi predpismi po dobu 10 rokov. Osobné údaje spracúvané na účely reklamy a marketingu
uchovávame po dobu 5 rokov od ich poskytnutia. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje
vymazané. Osobné údaje záujemcov o kúpu, predaj alebo prenájom nehnuteľností sa spracúvajú po
dobu plynutia premlčacích lehôt na uplatnenie vzájomných nárokov. V prípade, ak nedôjde k
uzatvoreniu sprostredkovateľskej zmluvy, spracovanie osobných údajov takéhoto záujemcu sa
bezodkladne ukončí.
V prípade, že kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu namietnete spracúvanie Vašich
osobných údajov na priamy marketing našich služieb a produktov, prestaneme Vaše osobné údaje na
tento účel spracúvať.

Práva dotknutých osôb a spôsob ich uplatnenia
Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje naša spoločnosť spracúva máte v zmysle Nariadenia
GDPR resp. zákona 18/2018 určité práva, ktoré si môžete voči nám uplatniť. Sú to najmä tieto
práva:

Právo na prístup k osobným údajom (článok 15 Nariadenia GDPR)
Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak tomu tak je,
máte právo získať prístup k týmto osobným údajom (ich kópie), ako aj na doplňujúce informácie v
rozsahu stanovenom článkom 15 Nariadenia GDPR. Vo väčšine prípadov Vám tieto kópie Vašich
osobných údajov a doplňujúce informácie poskytneme v písomnej listinnej forme, pokiaľ
nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií požiadate
elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 Nariadenia GDPR)
Naša spoločnosť prijala primerané opatrenia na zabezpečenie presnosť, úplnosť a aktuálnosť
informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Toto právo Vám však umožňuje žiadať od nás, aby sme
bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnili Vaše osobné údaje, ak
sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne. Vezmite prosím na vedomie, že ste povinný poskytnúť nám
len také osobné údaje, ktoré sú úplné a správne, pričom zodpovedáte za nepravdivosť osobných
údajov, ktoré ste nám poskytli.

Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“) (čl. 17 Nariadenia GDPR)
Máte právo požadovať od nás výmaz Vašich osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu po
uplatnení tohto práva, napríklad v prípade, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na                                                                                                    ktorý sme ich získali alebo spracúvali, ak namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods.
1 Nariadenia GDPR alebo ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú nezákonne. Toto Vaše právo je však
potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne
a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia GDPR)
V zákonom stanovených prípadoch máte právo od nás žiadať, aby sme prestali spracúvať Vaše
osobné údaje, napr. ak namietate správnosť osobných údajov, ktoré o Vás máme (avšak len počas
obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť Vašich osobných údajov), ak namietate proti
spracúvaniu osobných údajov automatizovaným rozhodovaním alebo spracúvanie Vašich osobných
údajov je nezákonné a namietate vymazanie Vašich osobných údajov, pričom namiesto toho žiadate
obmedzenie ich použitia alebo namietate výmaz Vašich osobných údajov, ktoré my ako
prevádzkovateľ už nepotrebujeme a chceme ich vymazať, avšak potrebujete ich Vy, napríklad pre
potreby súdneho konania.

Právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR)
Máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom,
bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné
údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto
práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa však týka len
osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste
zmluvnou stranou.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 Nariadenia GDPR)
Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na našom legitímnom oprávnenom záujme
alebo ak Vaše osobné údaje spracúvame na účel priameho marketingu, máte právo namietať
spracúvanie Vašich osobných údajov. V prípade, ak podáte námietku a my nepreukážeme
presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie Vašich osobných údajov, alebo ak podáte
námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu, nebudeme Vaše
osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať

Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
(čl. 22 Nariadenia GDPR)

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému
rozhodovaniu ani profilovaniu.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (§ 100 zákona 18/2018; čl.
77 a 79 Nariadenia GDPR)

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore so zákonom a s nariadením,
máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 36 064 220 (ďalej len „Úrad“) alebo inému príslušnému orgánu najmä v
členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia,
návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb
stanovila spoločnosť MAX Profi, s.r.o. konkrétne komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať
a reagovať na požiadavku dotknutej osoby vo vzťahu k osobným údajom, ktoré o nej naša                                                                                                  spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva. Naša spoločnosť zohľadňuje aj technické aspekty
niektorých práv dotknutej osoby a prispôsobuje komunikačné prostriedky na zabezpečenie týchto
práv dotknutej osoby a je oprávnená v prípade pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby požiadať
o jej dodatočné overenie. Zmieňovanými komunikačnými prostriedkami na uplatnenie práv
dotknutých osôb sú:
doporučená poštová zásielka (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený) zaslaná na
adresu sídla spoločnosti MAX Profi, s.r.o. ako prevádzkovateľa - Rakovo 158, 038 42 Rakovo,
IČO: 45 400 318
e-mailom na adresu: slavkaborosova@gmail.com

Ako môžete tieto práva vykonávať?
S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:
emailom: slavkaborosova@gmail.com alebo poštou na adresu podnikania:
MAX Profi, s.r.o., Rakovo 158, 038 42 Rakovo, IČO: 45 400 318

V prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov
máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov
na adrese

Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
 
Identifikačné údaje:
IČO: 36064220
DIČ: 2021685985
 
Sekretariát úradu:
+421 /2 3231 3214
 
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk